GEMTECH
AKADÉMIA

Kapd meg a gépkezelői jogosítványt
Nálunk garantáltan elérheted a célodat, és karrierednek lendületet adhatsz!

Képzésünk megfelel az 54/2021.(IX.5.) ITM rendelet előírásainak.

Az Emelőgépkezelő szaktanfolyamok résztvevői a tanfolyam elvégzése után megszerzett szakképesítéssel az építőiparban, a szállítás, raktározás területén, logisztikákban és még számtalan munkahelyen tudnak emelőgépkezelő állást betölteni. Az emelőgép kezelő állások betöltéséhez a munkahelyek folyamatosan keresik a megfelelően képzett szakembereket

Választható gépcsoportok

A választható géptípusok között megtalálja a járműemelőket, a gépjármű-emelőhátfalakat, a mobil szerelőállványokat, a mobil szerelőkosarakat és a járműre szerelt darukat is. A felsorolt géptípusok tanfolyamai hatósági vizsgával zárulnak.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A tanfolyam előtt ingyenes előzetes tudásszint felmérésre van lehetőség, illetve képzési tanácsadást nyújt képzőszervünk az alábbi tartalommal:

 • az önálló tanulás ajánlott ütemterv,
 • a tananyag feldolgozásának elősegítését szolgáló tanulás-módszertani tanácsok,
 • a tanuláshoz felhasználható segédanyagok (könyv, jegyzet, ellenőrző kérdések) beszerzésének helyei.

Ki lehet emelőgép kezelő?

Választható Géptípusok

Mobil szerelő-állvány (4221)

Mobil szerelőkosár (4223)

Hiddaru/futódaru(4361)

Információ

Tanfolyam menete

A tanfolyamokat havi rendszerességgel indítjuk

időtartama vizsgákkal együtt: 3 hét.

Elméleti órák: három nap 8 tanóra, összesen 24 óra.

Gyakorlati órák: a hallgatóval előre egyeztetett időpontokban, géptípustól függően 1-5 óra/gép.

Témakörök

Több géptípusra is leteheti a vizsgát

Az egy géptípusra képesítést adó emelőgépkezelői tanfolyamra jelentkezve gondolja át, melyik önjáró emelő- és rakodógép kezelését szeretné legjobban elsajátítani – melyikre lesz szüksége leginkább az adott iparágban. Természetesen, ha mégis inkább nemcsak egy, hanem két vagy akár 5 géptípusra tenné le a vizsgát, jelentkezhet a plusz egy vagy kettő géptípusra képesítést adó emelőgépkezelői tanfolyamra is. Ehhez a jelentkezésnél válassza azt az opciót, ahágy géptípust kíván kezelni.

Információ

Vizsga

Szóbeli és Gyakorlati vizsga

A tanfolyam elvégzését követően 3 szóbeli és 1 gyakorlati vizsgát kell tenni.

A Hatósági elméleti és gyakorlati vizsga után gépkezelő jogosítvány kap a Hallgató.

Részvizsga / Típusvizsga

A szaktanfolyamra való felvétel módja

Jelentkezni lehet személyesen vagy interneten keresztül, de a tanfolyamra való beiratkozás csak személyesen történhet!

Az elméleti és gyakorlati tudás tökéletesítése egy helyen!

A szaktanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszám és az elméleti tanórák minimum időtartama.

A gyakorlati képzéshez és vizsgához az adott gépcsoportnak megfelelő gépeket képzőszervünk biztosítja.

Egy elméleti óra időtartama 45 perc.

Tanfolyamdíjak esedékessége

A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is.

A teljesített oktatásról szóló igazolás

A tanfolyam teljeskörű elvégzéséről Tanfolyami igazolást állítunk ki, majd ez alapján történik a vizsgára lejelentés,jelentkezés a tanuló nyilatkozata alapján.

Tandíj és egyéb információk

A tandíjbefizetés módjai:

Az ügyfélszolgálati irodáinkban( nyitvatartási időben)
közvetlenül, számla ellenében átutalási postautalvánnyal/ banki átutalással
Ezektől eltérő pénzbefizetés /pl. készpénz átadása az oktatónak/ nem alkalmazható!

Előképzettség
nélkül

SZAKIRÁNYÚ
OKJ-VAL RENDELKEZŐKNEK

ÉRVÉNYES GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A külföldön megszerzett gépkezelői jogosítvány esetén a közlekedési hatóság az egyes gépek tekintetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzőivel megfeleltethető képesítése figyelembevételével határozatban határozza meg, hogy a 4. és 5. §-ban előírt kötelezettségek közül melyek teljesítését követően adható ki gépkezelői jogosítvány. Továbbá lásd 13.pont

A tandíjak emelése vagy csökkentése:

A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén kihelyezett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat. A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik.

A pótórák igénylésének módja, díjai:

Hiányzást másik tanfolyamon pótolható plusz díj befizetése nélkül. Ha csoportos előadáson kívül pótolja a tanuló,akkor az 8.000 Ft/óra.

Engedélyező hatóság és felügyeletet ellátó szervezetek adatai és elérhetőségei

A felügyelettel kapcsolatos feladatokat a KAV, Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. látja el, országos illetékességgel.

A vizsgázó jogai és kötelezettségei

 • -a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv írásos tájékoztatóját,
 • az elméleti tanfolyam során a mulasztást egy másik tanfolyamon díjmentesen pótolhatja
 • panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést követelni.
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
 • az előírt foglalkozásokon megjelenni, azon józan, kipihent állapotban részt venni,
 • foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan közreműködni,
 • a képzőszerv pénzügyi rendjét elfogadni és betartani,
 • az igénybe vett szolgáltatás díját megfizetni,
 • a munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani,
 • a megbeszélt gyakorlati órákon megjelenni, a késve lemondás vagy nem kellő indokú távolmaradás esetén egy vezetési óra díját köteles megfizetni

A vizsgára bocsátás feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.

A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

A közlekedési hatóságnak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, kérelemre indult eljárásáért és a vizsgáztatásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj a kérelem benyújtásáig vagy a vizsgára való a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő vizsgadíjakat, valamint a szaktanfolyami okmányok kiállításának eljárási díját a Vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni. Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg - és távolmaradását a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem menti ki - újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet. Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet. Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

        Elméleti vizsgák

 • A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként 3.000 Ft
 • Gyakorlat gépcsoportonként 5.000 Ft

        Eljárási díjak

 • A külön jogszabályban meghatározott gépkezelői jogosítvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 3.300 Ft

A szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabbelőírások

Az alapképesítés megszerzésével kapcsolatos vizsgán a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A sikeresen vizsgázó részére a KAV Gépkezelői jogosítványt állít ki, mely a vizsgázó választása szerint – személyesen vehető át a KAV hivatalos helyiségében, illetőleg postai úton külön hivatalos iratként továbbítható.

Jelentkezz
még ma!

Nálunk garantáltan elérheted a célodat, és karrierednek lendületet adhatsz!

Gyakori kérdések

Kinek kell gépkezelői jogosítvány?

 • A közúti áruszállítást végző járművek megrakásához vagy a folyamat előkészítéséhez használt, anyagmozgató emelő- és rakodógép csak előírt engedély birtokában kezelhető. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által lefolytatott gép-kezelői vizsgák négy fő gépcsoportba tartoznak.

  1. Földmunkagépek
  2. Anyagmozgató- és speciális szállítógépek
  3. Emelő- és rakodógépek
  4. Közműépítés és üzemeltetés, mélyépítés, út-, alagút-, hídépítési gép, fenn-tartó és kárelhárító gépcsoportok

   A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet (Emelőgép Biztonsági Szabályzat) kimondja, hogy 2021.12.05-től “Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki rendelkezik az emelőgép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvánnyal.

   

Hol tudok jelentkezni a képzésre?

Ügyfélszolgálatunkon személyesen 4552 Napkor, Ipartelep utca 1.

 

Hétfőtől-Péntekig
08.00-16.00 óra között,

vagy a +36709304506 telefonon, vagy emailben az info@gemtechakademia.hu címen.

Mire van szükségem a jelentkezéhez?

A vizsgázók a gépkezelői tanfolyamokat szervező gazdasági társaságok-nál végezhetik el a megfelelő képzést, amely hatósági vizsgával zárul. Ezt megelőzően elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük, amellyel igazolhatják, hogy nincs egészségügyileg kizáró oka a munkavégzésnek és a képesítés megszerzésének. Az orvosi alkalmasság a 40 évnél fiatalabbaknak maximum 3 évre, a 40 és 50 év közöttiek 2 évre, míg az 50 év felettieknek 1 évre adható meg, amely újabb orvosi igazolással hosszabbítható meg.

 

A hatósági gépkezelő igazolvány egy papíralapú kiskönyv, amelynek előállításához fontos a személyi adatok pontos megadása a képzőszervnél, valamint a szabványos (2,5 x 3,5 cm), két darab igazolványkép leadása.

 

A 2009. december 1. előtt kiállított építőgépkezelő igazolványok pótlá-sa és meghosszabbítása a kiadó szervezettől kérhető, míg az ezt követő években szerzett dokumentumok a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál 3300 forintos eljárási díj befizetése ellenében igényelhetőek.

 

Az OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezők felmentést kapnak a hatósági szó-beli vizsgák alól.

Mennyi idő alatt készül el a gépkezelői jogosítvány?

Hivatalosan a Hatóság 30 napon belül állítja ki a sikeres vizsga után a gépkezelői jogosítványt.

A gépkezelői jogosítványt elfogadják külföldön is?

Visszajelzések alapján el szokták fogadni az Unión belül, viszont azt szoktuk javasolni, hogy kérdezzék meg a külföldi munkáltatót, hogy abban az országban mit fogadnak el. Amennyiben szükséges, az Országos Fordító Irodánál le tudják fordíttatni a gépkezelői jogosítványt. 


Magyarországon nem fogadják el a külföldön szerzett gépkezelői papírokat, nálunk csak az itt megszerzett Gépkezelői jogosítványokat fogadják el.

Tönkrement okmány pótlására milyen lehetőség van? Tudtok benne segíteni?

Igen, tudunk.

Milyen költségekkel jár az okmány pótlása?

Rajtunk keresztül intézve, gépkezelő jogosítvány csere: 13 200 Ft

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-n keresztül: https://vizsgakozpont.hu/okmanyugyintezes

Meddig érvényes a gépkezelői jogosítvány?

A gépkezelői jogosítványok a jelenlegi jogszabályok szerint nem járnak le, de nagyon fontos a jogosítványban lévő orvosi érvényesség meghosszabbítása.

 

Mik az orvosi érvényességi idők?

Életkor szerint

(50 év fölött)

,(30 és 39 év között)

vagy 3 (30 év alattévig,

utána csak az orvosi alkalamasságit szükséges újítani.

 

Érvényes-e még a gépkezelői jogosítványom? (Sárga-kiskönyv?)

Ha 2010 után állították ki és érvényes benne az orvosi igazolás, akkor igen.

Kapcsolat

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Oktatási
helyszín

4552 Napkor Ipartelep utca 1.

Választható géptípusok

Mobil szerelő-állvány (4221)

Mobil szerelőkosár (4223)

Hiddaru/futódaru(4361)

A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

Az alapképesítés megszerzéséhez szükséges, a közlekedési hatóság által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgára történő jelentkezésnek feltétele a megelőző szaktanfolyamon történő részvétel. Elméletből a Képzőszerv által, a KAV részére előzetesen lejelentett tanrend szerinti óraszámot és gyakorlati tantárgyakból a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges mulasztást a Tanulónak pótolni kell.

A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a Tanulónak – azon témakörökből, melyeken a Tanuló nem vett részt – pótfoglalkozáson kell részt venni. Lehetőség van a soron következő tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására.

Gyakorlati képzésnél a hiányzást szintén pótolni kell. Ha a gyakorlati tanóra a Tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a Tanuló köteles megfizetni.

KI LEHET EMELŐGÉPKEZELŐ?

Emelőgépkezelő az a személy, aki az emelőgépet jogosult működtetni. Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki:

 • 18. életévét betöltött,
 • a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas,
 • rendelkezik az emelőgép kezeléséhez szükséges jogosítvánnyal.

Jelentkezés feltételei

 • Egészségügyi alkalmasság
 • A hatósági vizsgáig betöltött 18. életév.

Szükséges okmányok

 • személyi igazolvány
 • lakcímbejelentő kártya
 • orvosi alkalmassági igazolás
 • 2 db szabvány igazolványkép

Témakörök:

 • Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek
  (8 óra)
 • Általános üzemeltetési és technológiai ismeretei
  (8 óra)
 • Szakirányú gépspecifikus feladatok
  (8 óra)

Információ

Iskolánk a felsorolt géptípusokkal rendelkezik gépparkjában, minden más géptípus esetén csak akkor vállaljuk az oktatását, ha a Hallgató gondoskodik a gépről az oktatásra és a vizsgára, vagy a gép bérlése esetén a gép bérleti díjának megfizetését vállalja.

Részleges (Könnyített) részvézsgát tehet:

aki 5 éven belül más géptípusra (targoncavezető vagy földmunkagép kezelői) képzés keretében jogosítványt szerzett. Ebben az esetben  csak a Szakirányú gépspecifikus feladatok elméleti tárgyból szóbeli vizsgát és a választott targoncatípusból gyakorlati vizsgát kell tenni.

KAV-os gyakorlati kiegészítő típusvizsgát tehet:

Az új rendelet előírásának megfelelően a korábban megszerzett Nehézgépkezelő, vagy Könnyűgépkezelő OKJ-s bizonyítvánnyal  szóbeli vizsgák nélkül, csak gyakorlati típusvizsgával bármelyik gépcsoportra megszerezhető a képesítés.

Ugyan csak gyakorlati vizsgával megszerezhető újabb gépkezelői képesítés az 5 éven belül megszerzett gépcsoportra érvényes gépkezelő jogosítvánnyal is. Ebben az esetben viszont az emelőgép kezelő végzettséggel csak emelőgép típusokra lehet kiegészítő vizsgát tenni, földmunkagép jogosítvánnyal csak földmunkagépekre, targoncavezető vizsgával csak targonca típusokra lehet kiegészítő vizsgát tenni.

A képzés célja

A szaktanfolyam célja, hogy a hallgatók olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal – bármely gazdasági ágazatban – gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal.

A képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte színvonalán. 

A képzés feladata, követelményrendszere

A szaktanfolyam során tanulóknak a következő készségeket és képességeket kell elsajátítaniuk, fejleszteniük annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek:

 • a közlekedés ágazat elvárásainak megfelelő, szakszerű, gazdaságos és környezettudatosgépkezelői tudás,
 • a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások ismerete,
 • a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások ismerete
 • szerkezettani, üzemeltetési és technológiai ismeretek
 • rakodás- emeléstechnológiai ismeretek,
 • önálló munkavégzés adott munkagéppel.

A képzéssel kapcsolatos előírások

 1. A képzés megnevezése: Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képesítése
 2. A képzést előíró jogszabályok
  • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
  • A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet
  • A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
 3. A képzés minimális időtartama

Elmélet

 • Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási   ismeretek (A)
  • 8 óra
 • Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek (B)
  • 8 óra
 • Szakirányú gépspecifikus ismeretek ( C )
  • 8 óra (gépcsoportonként)

Gyakorlat

 • Munka-és balesetvédelmi ismeretek
  • 1 óra
 • Gépkezelői gyakorlat
  • 2-8 óra (gépcsoporttól függően, lásd gépcsoportoknál)

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 6. § (2) A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó, az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM rendelet alapján megszerzett könnyű- vagy nehézgépkezelői vagy az Országos Képzési Jegyzékben foglalt építő- és anyagmozgató szakképesítéssel rendelkezik.

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet6. § (1) Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a  gépkezelői vizsgát megelőző öt éven belül megszerzett gépkezelői  jogosítvánnyal, mentesül a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab)  alpontja   szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga  alól. 4. § (1) A képzés elméleti és gyakorlati oktatási részből áll, amelybena  tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott tartalommal a) az elméleti oktatási rész keretében aa) általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek ab) általános üzemeltetési és technológiai ismeretek

Információ

Felnőttképzési ny. szám: B/2022/001458

A képző szerv megnevezése:Gémtech Akadémia Kft.

Címe:4552Napkor Ipartelep utca 1

E-mail cím:info@gemtechakademia.hu

Telefonszám:+36 70 9 304 506

Honlap: http://www.gemtechakademia.hu

A cég formája: Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság)

A cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 15 09 086328

Az iskolavezető neve: Kicska Gábor Zoltán

E-mail címe: kicska82@gmail.com 

Telefonszáma: 06-30-235-2597

Az ügyfélfogadó címe: 4552 Napkor Ipartelep utca 1.

Telefonszáma: +36 70 9 304 506

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől péntekig  8:00 –16:00 között

A telephely címe: 4552 Napkor Ipartelep utca 1.

Telefonszáma: +36 70 9 304 506

Szaktanfolyami képzések:

3324-Vezetőüléses targonca-kezelői képzés

4361-Híddaru, futódaru -kezelői képzés

4211-Ollós emelőállvány-kezelői képzés